Какво са иновативните училища?

Иновативните училища са модел на модерното училище и нова образователна парадигма, чрез която учениците да подобрят образователните си резултати и да повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

Програмата за иновации в средното образование на Министерство на образованието и науката (МОН) цели да насърчи създаването на мрежа от иновативни училища в България в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Всяка година училища могат да кандидатстват за титлата “Иновативно училище”. МОН е ангажирано да подпомага процеса на кандидатстване на училищата, развитието на техните иновации, както и популяризирането на иновативните практики в страната.

Ежегодно министърът на образованието и науката внася в Министерския съвет предложение за приемане на Списък на иновативните училища за предстоящата учебна година. Списъка с иновативни училища за 2021/2022 г. може да намерите тук.

Кои училища могат да кандидатстват по програмата?

Неспециализираните държавни, общински и частни училища и специализираните училища от цяла България могат да подават проекти за кандидатстване за титлата “Иновативно училище”.

Мрежата от иновативни училища осигурява ясна и стратегическа посока, която променя фундаментално начина, по който България ще подготви училищата за XXI век, и цели да насърчи успешната интеграция на различните елементи за иновация.

Как училищата могат да кандидатстват по програмата?

Всяка година, в рамките на определен срок, училищата могат да кандидатстват изцяло онлайн на официалния сайт на иновативните училища ischools.bg. В електронния формуляр трябва да бъде описана иновацията, която директорите искат да въведат в училището си. Училищните проекти трябва да бъдат предварително одобрени от Педагогическия съвет и от родителите на учениците, които ще бъдат включени в иновацията. Всеки проект ще бъде разгледан от членовете на Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката. За повече информация, моля вижте сайта на МОН.

Кое училище е “иновативно”?

За да бъде определено като иновативно, училището трябва да докаже, че чрез въвеждане на иновативни елементи, чрез разработване по нов начин на учебното съдържание, учебните планове и програми повишава качеството на образованието т.е. иновативните училища имат по-голяма свобода при прилагането на нови, съвременни, иновативни методи на преподаване на учебния материал.

Избраните училища трябва да създадат, развият и споделят материали, така че другите училища да могат да научат за съответната иновация и за стъпките, които трябва да предприемат, за да я мултиплицират и/или адаптират. Училищата от българската мрежа на иновативните училища участват в местни и национални конференции за иновативни практики съвместно както с иновативни, така и с неиновативни училища, където споделят своя опит в подкрепа на другите училища, които могат да развиват успешно иновации в бъдеще.